מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
ליצירת קשר:
האם רשאית ועדת ערר לדון בביטול עיקול שהוטל בהליך גבייה של חוב מס רכישה שלא שולם?
בוועדת ערר, גרינבוים גיל ואילנה נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נקבע כי סמכות ועדת הערר מוגבלת לדיון בכל נושא "לצורך" השומה, ולכן אין בסמכותה לבטל עיקול בשל חוב מס רכישה.
12/6/2017
המשך לקרוא >>

 
לא ניתן לתקן שומה לאחר שחלפו ארבע שנים מהוצאתה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, ד.ל.ט. חברה לבניה יעוץ והנדסה בע"מ נגד מנהל מס שבח מקרקעין(1), נקבע כי לא ניתן לעקוף את מגבלת ארבע השנים לתיקון שומה.
12/6/2017
המשך לקרוא >>

 
האם מימוש זכות קדימה יכול לעבור לאחֵר בלא שהפעולה תיחשב כאירוע מס נוסף?
בוועדת ערר נדונו שני עררים שהדיון בהם אוחד: גדילן חב' להשקעות ונכסים בע"מ (1) ויחיאלי תקוה ומאיר(2) נגד מנהל מס שבח חיפה. בעניין שלפנינו...
12/6/2017
המשך לקרוא >>

 
קבלת פטור חלקי ממס רכישה לנכה מותנית במגוריו בנכס שנרכש
פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה אורית ודורון צרפתי נ' מסמ"ק חדרה עסק בפטור חלקי ממס רכישה שניתן לנכה בקניית מגרש לשם בניית בית מגורים לשיכונו. במקרה הנדון חלפו שבע שנים שבהן לא נבנה בית, והמגרש...
11/6/2017
המשך לקרוא >>

 
המחוזי חיפה קבע: פקיד השומה טעה בסיווג ההכנסות כפרותיות והמכירות של דירות המוכרים ימוסו לפי חוק מיסוי מקרקעין כרווח הון
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, פלומין ואח' נגד פקיד שומה חיפה, נקבע כי התנהלות של עסק מסחרי בנכס מקרקעין כולו, אינה מעידה בהכרח על כך שמכירת דירה על ידי כל אחד מבעלי הזכויות במקרקעין תהווה...
11/6/2017
המשך לקרוא >>

 
העליון הכריע וקבע: כריכת תקופת האופציה עם מועד קיומו של תנאי מתלה מלמדת על הסכם מכר ולא על מכירת אופציה
פסק דין של בית המשפט העליון, ד.ד. ליה יזום והשקעות בע"מ ואחרים נגד מסמ"ק ת"א, עסק בשאלת מעמדו של הסכם אופציה שהוגש בעוד המנהל וועדת הערר סבורים כי במהותו הוא הסכם מכר.
11/6/2017
המשך לקרוא >>

 
בקשה לביטול הקצאת מניות בעקבות שינוי בנסיבות תסווג כעסקה חדשה
בפסק דין של בית המשפט העליון, אלי לוי ואחרים נגד מסמ"ק רחובות, נדון מקרה בו המערערת העבירה את המניות שירשה מבעלה המנוח, לשותף בחברה, בתמורה להשבת הלוואת הבעלים אשר העמיד המנוח. האם יכולים הצדדים...
6/6/2017
המשך לקרוא >>

 
חברה המחזיקה במקבץ דיור ומנהלת אותו הנה איגוד מקרקעין, ו"הקצאת מניות" שאינה אלא מכירה של מניות, הנה פעולה באיגוד החייבת במס
בוועדת ערר, אנקום גרופ בע"מ נגד מסמ"ק מרכז, נדונה סוגיית סיווג של חברה המחזיקה במקבץ דיור עבור קשישים כאיגוד מקרקעין, וכן פעולת הקצאת מניות שדיללה את החזקה של הבעלים הקודמים בחברה לנתח זניח - האם...
6/6/2017
המשך לקרוא >>

 
מנהל מיסוי מקרקעין חייב לנמק את החלטותיו ולהתייחס לטיעוני הבקשה שהוגשה לו
בפני ועדת הערר, עזבון המנוח מוחמד חדר עבדאללה ואחרים נגד מסמ"ק נצרת, הונחה בקשה לדחות על הסף את תביעת העוררים לגבי בקשה למתן ארכה להגשת השגה. הבקשה לארכה הוגשה לאחר שחלפו 23 שנים מיום שהוצאה השומה...
6/6/2017
המשך לקרוא >>

 
האם יש לבית משפט אזרחי הסמכות לדון בעצם קיום חובות לרשויות המס ובגובהם?
בבקשה לסילוק תובענה על הסף, אשר נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דוד מחקשוולי ואחרים נגד רשויות המס נפסק כי המחוקק קבע דרכים להשיג על חובות מס ולערור על החלטות של רשויות המס. נקבע שאין לעקוף את...
6/6/2017
המשך לקרוא >>

 
ביטול עסקת מכר בחלוף זמן ולאחר שהרוכש תפס חזקה ועדת הערר הכירה בביטול עסקה בשל נסיבות חריגות
בוועדת הערר שנסי עזרא ומרדכי נ' מסמ"ק ת"א נדון הסכם לביטול עסקת מכר של מקרקעין בין אחים. בשל פרק הזמן של חמש שנים שחלף בין עסקת המכר לביטול, בשל קבלת החזקה על ידי הרוכש, בשל דיווחו על הנאה מההכנסות...
6/6/2017
המשך לקרוא >>

 
ועדת הערר באר שבע קבעה: דירות למגורי מרצים אורחים מחו"ל משמשות את האוניברסיטה "במישרין"
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אוניברסיטת בן גוריון נגד מסמ"ק באר שבע, נדונה ההנחה במס רכישה, אשר ניתנת למוסד ציבורי בעבור רכישת מקרקעין המשמשים אותו במישרין. המילה "במישרין" אינה מוגדרת בחוק.
4/6/2017
המשך לקרוא >>

 
העליון קיבל את הערעור וביטל שומה מחמת התיישנות למרות ששידור שומה למערכת שע"מ נעשה במועד
בפסק דין של בית המשפט העליון, ינקו וייס אחזקות 1996 בע"מ נגד פקיד שומה חולון דנו השופטים בטענת התיישנות אשר הועלתה לראשונה בהליך המשפטי. ככלל, אין להעלות טענה חדשה, שלא הועלתה קודם לכן בהשגה, אך...
1/6/2017
המשך לקרוא >>

 
מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לפצל עסקת מכר שדווחה והוצגה כעיסקה אחת לשתי עסקאות נפרדות, תוך חיובן במס
ועדת הערר, אנור חברה לבניין ונכסים בע"מ ואח' נגד מסמ"ק טבריה, דנה בהסכם למכירת נכסים בין חברה בפירוק לבין ילדיו של נושה מובטח של החברה. בבחינת נסיבות העסקה בזמן אמת נמצא כי בתחילה נרקמה עסקה בין...
1/6/2017
המשך לקרוא >>

 
מבנה שמצבו הפיזי מוזנח וירוד לא ייחשב כ"דירת מגורים"
ועדת הערר אנדרי לין ואח' נגד מסמ"ק תל אביב, דנה באופן סיווגו של מבנה אשר נבנה לצורך מגורים, אך הוזנח במשך שנים רבות שבהן נעשה בו שימוש תעשייתי, הוא עמד ריק ולבסוף הולנו בו פועלים זרים.
1/6/2017
המשך לקרוא >>

 
יסודות סעיף 39 - הוצאה תוכר רק אם שולמה לשם השבחת הנכס הנמכר
ועדת הערר פרוצ'נסקי ואח' נגד מסמ"ק חיפה, עסקה במוכרי חנויות אשר לא ניתן היה להשכירן במשך שנים. בעת מכירתן, ביקשו המוכרים לנכות מן השבח את הוצאות הארנונה אשר שולמו בזמן שהחנויות עמדו ריקות.
23/5/2017
המשך לקרוא >>

 
האם העברת דירות לבעלי מניות בחברה הרשומה כעוסק, אגב פירוקה, מהווה עסקה החייבת במס ערך מוסף?
בפסק דין של בית המשפט העליון, מנהל מס ערך מוסף נגד חברת ראובן פליצה בע"מ, נקבע כי העברת דירות של חברה בפירוק לבעלי מניותיה אינה מהווה עסקה החייבת במס ערך מוסף, שכן החברה החזיקה במקרקעין כהשקעה ולא...
23/5/2017
המשך לקרוא >>

 
האם ביטול חוזה קומבינציה מהווה ביטול עיסקה לעניין חוק מיסוי מקרקעין?
בוועדת הערר פרימו ואח' נגד מסמ"ק תל אביב, נדונה עסקת קומבינציה בין בעלי מקרקעין ליזם. בין הצדדים נתגלעו מחלוקות, והם החליטו לבטל את העסקה. בעת ביטול עסקה במקרקעין, זכאים הצדדים לקבל חזרה את מס השבח...
23/5/2017
המשך לקרוא >>

 
ועדת הערר קבעה: יום שינוי ייעוד מקרקעין ממלאי עסקי לרכוש קבוע, הוא יום הרכישה של המקרקעין, לצורך חישוב מס שבח
בוועדת הערר רויכמן נגד מסמ"ק חדרה, נדון הסכם שומות שנערך בין איגוד מקרקעין לפקיד שומה. ועדת הערר בחנה האם ההסכם עוסק בשינוי ייעוד מקרקעין, ממלאי עסקי לרכוש קבוע, ולפיכך יוצר יום רכישה חדש למקרקעין...
23/5/2017
המשך לקרוא >>

 
מגרש ועליו בית ישן ימוסה כקרקע, אם כוונת הרוכש להרוס את הבית
בפסק דין של ועדת הערר פריאנטה נגד מנהל מסמ"ק תל אביב נקבע כי המבחן למיסוי נכס שנרכש כ"דירת מגורים" או כ"קרקע" אינו קיומו של בית במגרש, ואף לא הצהרתו הראשונית של הרוכש אלא כוונתו המקורית של הרוכש.
23/5/2017
המשך לקרוא >>

 
יש 22 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא   

מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין: