דורית גבאי | הסכמים במקרקעין הסכמי מתנה
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

הסכמים במקרקעין הסכמי מתנה

מאת: דברת יעקב, עו"ד
 
 
מהי מתנה על פי חוק המתנה?

סעיף 2 לחוק המתנה קובע: "מתנה נגמרת בהקניית דבר המתנה על ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה".כאשר מדובר בנכס שמועבר במתנה ­– העסקה טעונה רישום,כאשר ההעברה לא נסתיימה ברישום המקרקעין בלשכת הרישום, רואים את העסקה כהתחייבותחוזית  לעשות עסקה או להעניק מתנה.סעיף 5 לחוק המתנה דן בהתחייבות לתת מתנה וקובע כי ההתחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה רישום ומסמך בכתב, וכל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות קרי ביצע רישום של הסכם המתנה בלשכת רישום המקרקעין, רשאי נותן המתנה לחזור בו ממנה זולת אם ויתר בכתב על הרשות הזו.כאשר הזכות המועברת הנה אובליגטורית, היינו חוזית בלבד, לדוגמא הערתאזהרה, שכן מעביר המתנה אינו הבעלים הרשום של המקרקעין אלא הואבעל הזכות לקבל רישום בבוא העת, הרי שבהעבירו זכות זו לאחר, הואמעביר את כל הזכויות שיש לו, ומי שהופך להיות בעל הזכות תחתיו הוא מקבלהמתנה.כיצד עוברת המתנה

סעיף 6 לחוק המתנה מפרט את אופן העברת המתנה בין נותן המתנה למקבל המתנה, שכן הבעלות עוברת למקבל במסירת הדבר לידו או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו, ואם היה הדבר כבר אצל מקבל המתנה, ההעברה לכאורה מתבצעת בהודעת נותן המתנה על המתנה. כמו כן, מההתחייבות לתת מתנה ניתן לחזור כל עוד מקבל המתנה לא שינה אתמצבו בהסתמך על ההתחייבות. למרות האמור לעיל, לא כל שינוי פעוט מצד מקבל המתנה יכול למנוע מנותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו. יש לבחון האם אכן מדובר בשינוי משמעותי שבו הסתמך המקבל על המתנה, וכי יש כאמור לתת משקל לזיקה ההגיונית שבין ההתחייבות להסתמכות.
 
חוק המתנה לא הסדיר את זכות המתחייב לחזור בו מלהעניק את המתנה, על כן נראה שיש לאמץ את הדרך של מתן הודעה למקבל המתנה בדבר ביטול ההתחייבות לתת מתנה כפי שקבוע בחוק החוזים תרופות.יתרה מכך, חזרה מהתחייבות ליתן מתנה, הנה פעולה משפטית חד צדדית,אשר אינה דורשת את הסכמת מקבל המתנה, אולם חל עליה מעבר לכך העיקרון לפיו ביטול המתנה משתכלל כאשר ההודעהאכן נקלטה אצל הצד שכנגד.
 
כמו כן, מוטב להתייעץ עם עורך דין בכל הקשור בהענקת מתנה ו/או חזרהמהתחייבות לתת מתנה על מנת להימנע מאי נעימויות העלולות לצוץ מאוחר יותר.
 
 


© כל הזכויות שמורות לדברת יעקב משרד עורכי דין
נכתב בתאריך 25.7.2013
 
 

 
האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.