מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
מדריך הגשת דוח לשנת המס 2009
 
מאמר מאת: דורית גבאי, רו"ח

מי חייב בהגשת הדוח:
 • מי שיש לו הכנסה מעסק, או משלח יד.
 • בעלי שליטה – זכות בשיעור 10% ויותר בחבר בני אדם בארץ או בחו"ל.
 • מי שעשה פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח.
 • נהנה ונאמן בנאמנות תושבי ישראל, בנאמנות ישראלית לפי צוואה, בנאמנות יוצר תושב חוץ, לגבי הכנסות המופקות או הניצמחות מחוץ לישראל.
 • יוצר שומה ובר חיוב ויוצר מייצג בנאמנות תושבי ישראל.
 • נהנה בר שומה ובר חיוב ונהנה מייצג בנאמנות ישראלית לפי צוואה.
 • תושב חוץ בעל הכנסות ששהה  בשנת המס מעל 183 יום.
 • בני זוג אשר הכנסתם אינה זכאית לחישוב מס נפרד.
 • מי שמקבל מענק פרישה חייב במס, או מי בשנה זו יש לו הכנסה מפריסת מענק פרישה.
 • בעל חשבון בנק בחו"ל או בעל נכסים בחו"ל ששווים עולה על 1.7 מיליון ₪ בנסיבות מסוימות.
 • מי שמקבל שכר ספורטאים, שכר בוחנים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר אומנים, שכר מרצים.
 • בעלי הכנסות מהן לא נוכה מס הכנסה במקור בשיעור המרבי בהתאם לסוג ההכנסה.
 • בעלי ההכנסות מעל "תקרת ההכנסה השנתית"
לפניכם סוגי ההכנסה ותקרת ההכנסה השנתית שהכנסה מעליה תחייב יחיד/ה בהגשת דין על כלל ההוצאות וההכנסות של הנישום ו/או בת זוגו:
 
ההכנסה תקרת ההכנסה החייבת בש"ח
משכורת (לרבות מענקים,כצמאות והכנסה ממימוש אופציות) 599,000 ₪
דמי שכירות 311,000 ₪
חוץ, קצבת חוץ 311,000 ₪
ריבית 594,000 ₪
מכירת ניירות ערך 1,713,000 ₪
הכנסה נוספת שנוכה ממנה מס במקור בשיעור מקסימאלי 311,000 ₪
הכנסת קטין (תושב ישראל טרם מלאו לו 18) 68,333 ₪
 
שמורה לנישום זכות להגיש דוח שנתי על כלל הכנסותיו, במטרה לקבל החזר מס ו/או לשמור את זכותו לקיזוז הפסדים, ולדרוש כניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה או לקזז הפסדים או, לדרוש זיכויים והכול בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות הפקודה.
 


המאמר נכתב ביום: 22.6.2010
© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי 2013