מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

סמכות מנהל מס שבח בתיקון שומה בהסתמך
על סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין

מהו שווי המכירה בשער החליפין ליום הפרסום של התוכנית המפקיעה? מהי סמכותו של מנהל מס שבח לתקן שומה בהסתמך על סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין?
סעיף 19(2) לחוק מיסוי המקרקעין קובע את יום המכירה – היום שבו העומד הפיצוי לרשות בעל הזכות המופקעת. סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין אינו מצמצם את זכותו של המנהל לתקן שומות מעבר לסמכות, הקבועה בסעיף 15 לחוק הפרשנות.

מבוא

בעניין יעקובוביץ ואח' נ' מנהל מס שבח נצרת (1) נדונה סוגיית סמכות מנהל מס שבח לתקן שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

העובדות

המערערים היו בעלים של 85% ממקרקעין, שהופקעו ביום 4.12.1983. לאחר מו"מ בין הצדדים לרשות המפקיעה נקבע ביום 5.3.1983 בהסכם כי לכל דונם ישולם 2,500 $ פיצויים.

ההצהרה למנהל מס שבח במסגרת שומה עצמית, קבעה את שווי המכירה בשער חליפין ליום הפרסום של התוכנית המפקיעה, ואת יתרת הסכומים סיווגו בהפרשי הצמדה וריבית מיום ההפקעה עד ליום התשלום. השומה העצמית הפכה סופית.

בחודש ספטמבר החלו המערערים לקבל הודעות חוב למס שבח, עקב הודעות החוב החלו המערערים לקבל הודעות חוב למס שבח. עקב ההודעות הללו עררו המערערים לפני ודעת הערר שבמסגרתה מסר נציג מנהל מס שבח כי מדובר בטעות הזנת נתונים למחשב, וכי קבע את יום העסקה לפי הצהרת הצדדים. בשל הודעת המנהל הערר נמחק, אולם מאוחר יותר נשלחו שומות מתוקנות על בסיס שווי דולרי ליום ההסכם.

גדר המחלוקת

מהו שווי המכירה בשער החליפין ליום הפרסום של התוכנית המפקיעה? מהי סמכותו של מנהל מס שבח לתקן שומה בהסתמך על סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין?

פסק הדין

סעיף 19(2) לחוק מיסוי המקרקעין קובע את יום המכירה – היום שבו העומד הפיצוי לרשות בעל הזכות המופקעת. סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין אינו מצמצם את זכותו של המנהל לתקן שומות מעבר לסמכות, הקבועה בסעיף 15 לחוק הפרשנות.

ברגע ששומה הפכה לסופית, על המנהל לשקול בבואו לתקן שומה זו כי האזרח הסתמך על סופיות השומה, לא ימהר לפתוח את השומה, אלא אם התקיימו שיקולים המצדיקים פגיעה בעיקרון ההסתמכות.

הערעור התקבל.

 (1) ע"א 736/87 יעקובוביץ ואח' נגד מנהל מס שבח נצרת
 
© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי