מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

פטור ממס על מכירת מקרקעין לפי סעיף
67 לחוק  מיסוי מקרקעין

מאת: דורית גבאי, רו"ח

החלטת מיסוי: 1408/09

העובדות

חברה א' הינה הבעלים של זכויות בחלקה .A חברה ב' רכשה את חלקה B שהינה חלקה הגובלת לחלקה A.

על החלקות חלה תכנית בניין עיר אשר קובעת כי בשלב ביצוע ראשוני של התוכנית, יינתן היתר לבניית החניון התת קרקעי כולו כחניון אחד מתחת לשתי החלקות וכי על החניון להיבנות בהינף אחד. לפי התוכנית, היתר הבניה לקומות העליונות בכל חלקה יכול ויינתן רק במקביל או לאחר קבלת היתר הבניה לבניית החניון.

המשמעות היא – כל צד לא יכול לנצל את זכויות הבניה הקיימות על המגרש שבבעלותו הנפרדת מבלי שהצד השני יסכים לבצע במשותף את בניית אותו חלק מהחניון שצריך להיבנות במגרש שלו.

הבקשה

כוונת החברות, לשתף פעולה ולפעול ביחד לקידום פרויקט משותף להקמת שני מבנים על החלקות, במסגרת עסקה משותפת. החברות מעוניינות לסווג את הסכם העסקה המשותפת כאירוע של "איחוד מקרקעין" הפטור ממס שבח ומס רכישה כאמור בהוראות סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין.

 ההחלטה

העסקה המשותפת של החברות, מהווה מכירה של זכות במקרקעין לפי הוראות החוק במסגרת עסקת חליפין בשני המגרשים. הסכם זה מהווה "איחוד מקרקעין" כמצוין בסעיף 67 לחוק, יחולו הוראות הפטור הקבועות בסעיף ככל שהתקיימו התנאים הקבועים באותו סעיף.

 נכתב ביום: 1.5.2010

©כל הזכויות שמורות לדורית גבאי 2013