דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

אין מקום לביטול מתנה עקב פטירה, כאשר המתנה ניתנה בחיי המנוחה, ואם נותנת המתנה נפטרה, הופכת התחייבותה לבלתי הדירה ואין אפשרות לבטלה

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בפסק הדין בעניין שמואל אליעזר גלרנטר נ’ מנהל מס שבח חדרה (1), קבע בית המשפט כי הזכויות בדירה הוקנו ליורשים מכוח המתנה שהעניקה להם אמם המנוחה, מתנה החייבת במס רכישה.

הזכות לחזור מן המתנה היא זכות אישית, והיא איננה עוברת למנהלי עזבונו או ליורשיו של נותן המתנה, ויש לבצע את רצון המנוח כפי שבא לידי ביטוי לפני מותו בלי שחזר בו עד ליום מותו.

עובדות

 1. המנוחים קלרה ומנחם גלרנטר ז”ל היו הבעלים המשותפים של זכויות בדירה ברחוב חובבי ציון 32 חדרה.
 2. המנוח מנחם גלרנטר ז”ל נפטר ביום 2.7.2005, והמנוחה קלרה גלרנטר ז”ל נפטרה ביום 22.12.2007.
 3. ביום 2.4.2008, ניתן צו ירושה לגבי עזבון המנוחה, המצהיר כי שמואל אליעזר גרלנטר והעורר השני, שהם ילדיהם של המנוחים, יורשים כל אחד את מחצית עזבונה.
 4. ביום 5.5.2008, ניתן צו ירושה לגבי עזבון המנוח, המצהיר כי אשתו המנוחה ירשה את מחצית עזבונו וכל אחד מהיורשים ירש רבע מעזבונו.
 5. ביום 28.11.2007, הוגשו למשיב הצהרות של המנוחה והיורשים. המנוחה הצהירה כי ביום 21.11.07 מכרה ללא תמורה לעוררים בחלקים שווים את כל זכויותיה בדירה.
 6. כל אחד מהיורשים הצהיר כי קיבל את מחצית עזבונה של אמם בדירה. ביולי 2008, נרשמה הדירה בפנקס המקרקעין בשם היורשים.
 7. במכתב מיום 25.12.2007, הודיעו היורשים כי בשל פטירת אימם המנוחה, ההעברה ללא תמורה מבוטלת, שכן אין עוד אפשרות להשלים את המתנה שעתידה הייתה להינתן.
 8. המנהל דחה את הבקשה לביטול עסקת המתנה, והשגה על כך נדחתה בהחלטה של המנהל שעליה נסב הערר שלפנינו.

 

גדר המחלוקת העיקרי

האם הזכויות בדירה הוקנו ליורשים מכוח צווי הירושה, שאז זכאים הם לפטור ממס רכישה על פי סעיף 4 לחוק, או מכוח המתנה שהעניקה להם אמם המנוחה החייבת במס רכישה?

פסק הדין

 1. מתצהירה של המנוחה עולה, כי העבירה בתאריך 21.11.2007 את זכויותיה בדירה ליורשים ללא תמורה. היורשים מאשרים בתצהיריהם כי אמם המנוחה העבירה להם בתאריך זה את זכויותיה בדירה ללא תמורה.
  על עסקת מתנה חל חוק המתנה, הקובע בסעיף 2 כי “המתנה נגמרה בהקניית דבר המתנה על ידי נותן המתנה למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה”.
 2. מתצהירי המנוחה ליורשים עולה כי קיים הסכם מתנה ביניהם, בין המנוחה נותנת המתנה ליורשים כמקבליה, אך הוּכחה ללא טענה כי היורשים הודיעו לאמם המנוחה תוך זמן סביר לאחר שנודע להם על מתן המתנה שאינם מסכימים לקבלה.
 3. מתצהיריהם עולה, כי הסכימו למתנה וקיבלוה, ואין כל ראייה כי המנוחה חזרה בה מהתחייבותה למתן המתנה, ולא הוכח קיומו של פגם כלשהו המבטל את המתנה.
 4. כשמדובר במתנה שהיא זכויות במקרקעין, המתנה אינה עוברת למקבלי המתנה, אלא על ידי רישום בפנקס המקרקעין. כל עוד לא נרשמו, היא בגדר התחייבות למתן המתנה. המנוחה שהתחייבה במתן הדירה במתנה ליורשים, נפטרה לפני גמר ההקניה, מבלי שההקניה נרשמה בפנקס במקרקעין. אין כל הוכחה כי המנוחה שינתה את דעתה וחזרה בה מהתחייבותה למתן המתנה. נובע מכאן שבעת פטירתה של המנוחה, הייתה שרירה וקיימת התחייבותה להקנות את זכויותיה בדירה ליורשים.
 5. נפסק על ידי בית המשפט העליון (2), כי החזרה ממתן מתנה על פי סעיף 5ב לחוק המתנה, היא זכות אישית הבאה להבטיח מקום חרטה, וגם זאת רק אם מקבל המתנה לא שינה בינתיים את מצבו בהסתמך על ההתחייבות. כל זה נוגע לתחום הפרטי של הנותן השמור לו עצמו בלבד, וממילא אינה עוברת זכות אישית זו לא למנהלי עזבונו ולא ליורשיו. יש לבצע את רצון המנוח כפי שבא לידי ביטוי לפני מותו בלי שחזר בו עד ליום מותו (3).
 6. לנותן המתנה הכוח להעניק מתנה והכוח לחזור בו ממנה. הם מהווים ביטוי לרצונו האישי של נותן המתנה, וכוח זה אינו יכול לעבור בירושה. נותן המתנה שנפטר, אינו יכול לחזור בו, ואין מי שיכול לעשות זאת במקומו, כך שאם הנותן נפטר, הופכת התחייבותו לבלתי הדירה ואין אפשרות לבטלה.
 7. במקרה של ביטול עסקת מכר או מתנה, השאלה הראשונה היא האם ניתן לבטל את העסקה. שאלה זו מוכרעת בהתאם למבחן הדין הכללי. היה וייקבע לפי הדין הכללי, כי עסקה ניתנת לביטול, והצדדים מבקשים את ביטולה, יחולו המבחנים שנקבעו בהלכה לביטול על פי החוק, כפי שנקבעו על ידי בית המשפט העליון (4). היה וההתחייבות למתן מתנה היא בלתי הדירה ואין אפשרות לבטלה לפי הדין הכללי, חל מצב זה גם לצורך חוק המתנה.
 8. בית המשפט הגיע למסקנה, כי יש לקבוע כי היורשים רכשו את הזכויות בדירה מכוח המתנה שהעניקה להם אמם המנוחה.

 

ניתן ביום 4.9.2008.

 

עמדת המחברת

על פי הדין הכללי, מתנה שניתנה ומתנה שהתקבלה, טומנת בחובה את הרצון ההדדי לתת ולקבל את המתנה ביום מסוים. הרצון להחזיר את המתנה, צריך שיהיה בהסכמת שני הצדדים. מנהל מס שבח בוחן בקשות כאלו, ותמיד דוחה אותן, משום שהבקשה לביטול המתנה, כשהיא נעשית ברצון הצדדים, נבחנת לעומק בהעברות בין קרובים, בעודם בחיים, וכל המבחנים לאי קבלת החזקה והעסקה של המתנה לא הכתה שורשים בקרקע המציאות, המתנה מתבטלת והזכות חוזרת למעביר.

לעומת זאת, במקרה של פטירה, המנהל אינו יכול לבטל את העסקה, כי צד אחד אינו בין החיים, ואז הוא נמסך על הדין הכללי שאינו מאפשר לבטל מתנה שניתנה בלי שהצד הנותן מבקש זאת.

היורשים במקרה כזה, יאלצו לחכות “תקופת צינון”, זה המונח שנכלל בסעיף 49ו’ לחוק מיסוי מקרקעין, במקרה שזו דירת מגורים, ואז למכור אותה במסלולי המס הקיימים. בעת ההיא הדין היה שונה. כיום, לאחר תיקון 76 לחוק, מקרה כזה – שהיורשים חייבים למכור את הדירה היה יוצר חבות מס מלאה אם הדירה נרכשת לאחר 1.1.2014 או יוצב חבות מס מופחתת, בהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף 48א(ב2), מה שמכונה בשפת המייצגים “לינארי מוטב”, אם נרכשה הדירה לפני 1.1.2014.

 הערות שוליים:

 1. ו”ע 9043/08 שמואל אליעזר גלרנטר נ’ מנהל מס שבח חדרה מיסים כב 6 דצמבר 2008 ה 51
 2. ע”א 11/75 ועד הישיבות נ’ אברהם מיכאלי ואח פסד ל1 עמ 643
 3. ע”א 157/85 פלדמן שדה ואח’ נ’ שדה פסד מג1 175; עא 2215/00 גורי נ’ דנגורי פסד נו ד 942
 4. ע”א 304/85 מנהל מס שבח נ’ זמר פסד מא4 עמ 884
 
נכתב ביום 28.12.2019
 
 
© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי
#1241
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם