דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם ניתן לערער על הסכם שומה?

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא
בפסק דין של בית המשפט העליוןקבוצת חברות שמעוני בע”מ נגד פקיד שומה – היחידה הארצית לשומה (1(נקבע כי אין לנישום זכות ערעור על הסכם שומה ואף אין לנישום זכות להשיג על ההסכם או לבקש מפקיד השומה לפתוח את המשא ומתן מחדש. סעיף 147(א( לפקודה (2)קובע אמנם את סמכותו של פקיד השומה לתקן את החלטותיו או לשנותן, אולם הוא אינו חייב לעשות כן.


העובדות

1. ביום 28.2.2008 הגישה חברת קבוצת חברות שמעוני בע”מ (להלן: “החברה”) השגה על שומות שהוציא פקיד השומה מהיחידה הארצית לשומה (להלן: “פקיד שומה”) לשנות המס 2005-2003.
2. ביום 26.2.2009 חתמו הצדדים על הסכם שומה, אשר בו מועלות סוגיות שונות שלגביהן הגיעו הצדדים להסכמה, כאשר פרשנות סעיף 8 להסכם, עומד במרכזו של ערעור זה:
סעיף 8: “במידה ותפורסם במהלך שנה מיום חתימת הסכם זה הוראת ביצוע המשנה את פרשנות רשות המסים לדרך העמסת הוצאות המימון על נכסים לא מניבים תהא לחברה הזכות לתבוע עיון מחדש בהחלטה בגין סוגיית אי התרת הוצאות מימון. כמו כן לחברה תהא הזכות לערער לבית המשפט על החלטת פקיד השומה בעמ”ה בעניין זה”.
3. במהלך שנה מיום החתימה על ההסכם לא פורסמה הוראת ביצוע כאמור לעיל, והחברה ביקשה להאריך את תקופת השנה בשנה נוספת, אולם פקיד השומה סרב לכך.
4. ביום 23.2.2010, שלושה ימים לפני חלוף שנה מחתימת ההסכם, הגישה החברה ערעור מס הכנסה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר בית המשפט התבקש לקבוע כי יש להתיר את הוצאות המימון של החברה בניכוי בשנות המס 2005-2003.
5. פקיד השומה ביקש לסלק את ערעור מס הכנסה על הסף. הערעור סולק על הסף ומכאן הערעור דנן.


גדר המחלוקת

6. האם רשאית החברה לערער על הסכם השומה בהסתמך על סעיף 8 להסכם האמור?


העוררים טוענים

7. סעיף 8 להסכם נוסף לאור דרישת החברה לנתק את סוגיית ההתרה בניכוי של הוצאות המימון מיתר הנושאים שהוסדרו בהסכם. סעיף 8 מאפשר לחברה שתי חלופות שונות: האחת – זכות, אם תפורסם הוראת ביצוע תוך שנה, לדרוש עיון מחדש בסוגיה. השנייה – חלופה אשר אינה תלויה בתנאי כלשהו, זכות לערעור לבית המשפט בהכרעה בסוגיה זו.
8. הבקשה לסילוק על הסף הוגשה בחוסר תום לב ובמטרה לחסום את זכות הגישה של החברה לערכאות שהנה זכות חוקתית.


טענות המשיב

9. לפי הוראת הפקודה, לא ניתן לחלוק על שומה שבהסכם באמצעות השגה או ערעור.
10. החברה מסתמכת על סעיף 8 להסכם בחוסר תום לב, וכי ההסכמה בין הצדדים אינה יכולה ליצור זכות ערעור היות ואין זכות זו מוסדרת בחקיקה רלוונטית.
11. פרשנותה של החברה כי רשאית היא מכוח ההסכם לערער על סוגיה אחת בלבד בהסכם חסרת כל הגיון.
בהתאם לתנאי ההסכם, החברה תוכל לערער על ההסכם ובלבד שאכן פורסמה הוראת ביצוע. במקרה דנן, לא פורסמה הוראת ביצוע ולכן לא קמה לחברה זכות לערעור בגין סעיף זה בלבד.


ההכרעה

1. בהקשר של השאלה הראשונה בפסק הדין הדוחה על הסף את ערעור מס ההכנסה, קבע בית המשפט המחוזי כי על אף הכלל שלא ניתן, ברגיל, להגיש הודעת ערעור על שומה שיצאה על בסיס הסכם שומה, קבעו הצדדים שבתנאים מסוימים תוכל החברה בכל זאת לפנות לבית המשפט בערעור. סעיף 8 נועד רק למקרה בו תשתנה עמדתו העקרונית של פקיד השומה ולמרות זאת יוחלט שהחברה אינה זכאית להכרה בהוצאות מימון, רק אז שמורה לחברה הזכות לפנות בהודעת ערעור לבית משפט על ההחלטה בבקשה לעיון מחדש. הואיל ומדיניות פקיד השומה לא השתנתה בתוך התקופה המוסכמת, לא נוצר הצורך בהפעלת סעיף 8 להסכם ולכן לא קמה לחברה הזכות לערעור.

פרשנותו של בית המשפט להסכם שבין הצדדים מקובלת על בית המשפט העליון. המערערת הגישה ערעור אשר אינו קיים בדין – ערעור על הסדר שומה. הסדר שומה מכוח סעיף 152(א) לפקודה אינו בר ערעור. מסקנה זו נתמכת גם בשיקולי היגיון: הסדר בין פקיד השומה לבין הנישום נשען על הסכמה בין הצדדים. אם הגיעו הצדדים להסכמה, מדוע יש לערער עליה? בשל כך נקבע בפסיקה שניתן לתקוף הסכם שומה רק על בסיס פגמים ברצון, פגמים המכרסמים בעצם קיומה של הסכמה לחתימה על הסכם.
את יכולתו לנסות ולשכנע את פקיד השומה לסטות מעמדתו מיצה הנישום בעת ניהול המשא ומתן עמו. משנחתם ההסכם הביע הנישום הסכמתו ולא ראוי שיהיה מקום שיערער עליו. הכלל הוא שאין לנישום זכות ערעור על הסכם שומה.

נראה כי בית המשפט הבהיר כי זכות הגישה של החברה לערכאות לא נפגעה כלל, בעיקר במקרה דנן. זכות הגישה לערכאות מוקנית בחוק. הצדדים ביקשו להבהיר את היקפה ולקבוע, למען הסר ספק, שבגין החלטתו של פקיד השומה תינתן זכות הערעור.
משכך הוסכם, בדין דחה בית המשפט המחוזי את הערעור על הסף, שכן, אי העמידה בתנאי החוק וההסכם מהווה מחסום בפני הבאת המחלוקת בפני בית המשפט.

בדין נדחה ערעור מס ההכנסה שהוגש לבית המשפט המחוזי על הסף, החברה תישא בהוצאות בסך של 30,000 ₪.


פסק הדין ניתן ביום 9.6.2014הערות שוליים:
(1) ע”א 2829/11 קבוצת חברות שמעוני בע”מ נ’ פקיד שומה – היחידה הארצית לשומה
(2) פקודת מס הכנסה (נוסח חדש(התשכ”א 1961

המאמר נכתב ביום 17.6.2014
#31
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם