דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

פריסת שבח לחברות קיבוץ שיתופי – החלטת מיסוי בהסכם

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

הכנסתם האישית של חברי קיבוץ שיתופי אינה מחויבת במס באופן ישיר, אלא כחלק מהכנסות הקיבוץ כולו. החלטת מיסוי  5878/15 (1) עוסקת בביצוע פריסת מס שבח על פני ארבע שנים לחברות קיבוץ שיתופי.

העובדות

 1. הנישומות הן חברות קיבוץ שיתופי, אשר מכרו נכס מקרקעין וביקשו לפרוס את מס השבח על המכירה. עלה קושי לבצע פריסה של מס השבח, בהיעדר נתונים ודיווחים במערכי המס בין שנות המס המבוקשות. לנישומות לא הייתה הכנסה חייבת במס אשר לא נכללה בדיווח המס של הקיבוץ.

פרטי הבקשה

 1. הנישומות מבקשות לאשר כי לצורך חישוב מס השבח, יתאפשר להן לפרוס מס שבח בהתאם לסעיף 48א(ה) לחוק (2).

הסדר המס ותנאיו

 1. רשות המיסים תאפשר לפרוס את השבח לשנים 2014-2011.
 2. ההסדר הנו בכפוף לכך שהנישומות יצהירו כי אין להן הכנסות אשר לא נכללו בדוחות הקיבוץ, ובכפוף לאישור רואה החשבון של הקיבוץ לגבי גובה ההכנסה החייבת אשר יוחסה לנישומות בדוחות המס של הקיבוץ.
 3. ההכנסה מהשבח תתוסף להכנסה החייבת שדווחה בדוחות המס של הקיבוץ, בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד, וכן להכנסה חייבת בהתאם לשיעורי מס מוגבלים, אשר לא נכללו בדוחות המס של הקיבוץ.
 4. הכנסות הקיבוץ הן אלו אשר יזכו תחילה לשיעורי המס הנמוכים, ועליהן יתוספו הכנסות השבח.
 5. לא יתאפשר קיזוז נקודות זיכוי אישיות כנגד המס הנובע מפריסת השבח.
 6. הנישומות תשלמנה את הפרש המס הנובע מתוספת השבח כאמור לעיל, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, החל מ-60 יום ממכירת הנכס.
 7. לאחר שיערכו לקיבוץ שומות סופיות ו/או במידה שהקיבוץ יבקש לבצע פריסת רווח הון, פקיד השומה רשאי יהיה להפעיל את הסמכות לתקן את השומות. הפרשי המס בגין השינוי, יישאו ריבית והפרשי הצמדה.

דעת המחברת

פריסה זו זכות אישית, והעובדה שאישרו את הענקתה לחברי קיבוץ, היא בסיסית, ולא היה כל צורך בהחלטת מיסוי בעניין זה.
חשוב לעשות את הפעולות הללו, ויחד עם זאת, על מנת שלא יתפספסו נתונים, העבודה מול רואה החשבון של הקיבוץ צריכה להיות צמודה, ויש לשים לב לא לבקש נקודות זיכוי. הן נוצלו בשומת הקיבוץ.

הערות שוליים:

 1. החלטת מיסוי 5878/15
 2. סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג 1963


המאמר נכתב ביום 25.5.2017, אנגליה
#441
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם