דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

ריכוז פסקי דין בנושא ניכויים

עליון ע”א – 8763/06 מרדכי גבריאלי ואח’ נ’ מנהל מס שבח מקרקעין ירושלים

הסוגיה עוסקת האם סכומים שהוציא נישום להשבחת המקרקעין שהזכות בהם נמכרת על ידו או כשכר טרחת עורך-דין לרכישתה ולמכירתה של זכות זו, מותרים בניכוי במלואם לצורך חישוב מס השבח? פסק הדין קבע כי יש להתיר לנישום לנכות מתוקף סעיפים 39(1) ו- 39 (7) לחוק מיסוי מקרקעין את מלוא ההוצאות שהוצאו על ידו לעורך דינו, ככל שעמד בנטל ההוכחה המוטל עליו והראה כי הוצאות אלו אכן הוצאו על ידו בפועל בסכומים שנקב ולצורך המטרות המפורטות באותם סעיפים. מועד מתן ההחלטה: 22.10.2009


ועדת ערר מחוזי ו”ע – 1166/03 מנחם (כפיף) איתן נ’ מנהל מס שבח תל אביב

הסוגיה עוסקת בשיעור שכר טרחת עורך דין המותר לניכוי לצורך חישוב השבח מתוך שווי העסקה. פסק הדין קבע כי בשל העובדה שהעורר הגביל את עצמו לסעיף 39 (7) לחוק לא יוכל לנכות את מלוא תשלום שכר הטרחה, ניתן היה לפצל ולייחס חלק גם לסעיף 39 (1). מועד מתן ההחלטה: 7.6.2009


ועדת ערר מחוזי ו”ע – 1303/07 ישראל קפיטל פרופרטי אסוסיאיטיס אל.אל.סי ואח’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין אזור מרכז

סוגיית מהו שווי המכירה כאשר שער הדולר ירד מיום חתימת ההסכם והתמורה בפועל קטנה ביחס ליום המכירה? פסק הדין קבע כי בהתייחסות לכך כי עוררת אחת בחרה מרצונה החופשי לדווח לפקיד השומה על הכנסתה לפי כללי התקנות הדולריות, ועל כן היא זו אשר הביאה על עצמה עיוותי מס פוטנציאלים, גם אילו התקבל הערר תוצאת המס הייתה לא נכונה. התוצאה: שווי המכירה לא תוקן לאור ירידת שערי הדולר בין יום המכירה לימי התשלום בפועל. מועד מתן ההחלטה: 30.3.2009


ועדת ערר מחוזי ו”ע – 1040/00 שרגא פ.בירן ושות’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים

סוגיית מהו השווי בעסקה עם תנאי מתלה. פסק הדין קבע כי בית המשפט דחה את הערעור ואימץ את עמדת המנהל וקבע כי האומדנים בהם השתמש המנהל על מנות לקבוע את שווי העסקה היו נכונים ומבוססים. מועד מתן ההחלטה: 4.2.2001


ועדת ערר מחוזי ו”ע – 1093/07 גבריאלה ברק יעקב נ’ מנהל מס שבח תל אביב

הסוגיה הנידונה הייתה האם תשלום שנכלל במחיר הדירה משתלם עבור הוצאות משפטיות ייכלל כחלק ממחיר הדירה לצורך חישוב מס רכישה? פסק הדין קבע כי ועדת הערר ממשיכה את הקו לפיו יש לבחון את המהות הכלכלית של העסקה ולא את צורתה. לכן נקבע כי הוצאה משפטית איננה תיכלל כחלק ממחיר העסקה לצורך חישוב מס רכישה. מועד מתן ההחלטה: 2.2.2009


עליון ע”א – 8138/06 סלון מרכזי למכונות כביסה וטלוויזיה בבית אל על בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין איזור תל אביב

הסוגיה הנידונה הינה האם ניתן לנכות מהשבח במכירת מקרקעין את התשלומים למס רכוש? בפסק הדין בית המשפט קבע שסעיף 39 מתייחס להוצאות ש”אינן מוכרת בניכוי” ולא להוצאות ש”לא הוכר בגינן הפסד” ומכיוון שבשיטת הדיווח הנוכחית של המערערת מס רכוש לא היה מוכר בהוצאה כלפי מס הכנסה, ניתן להכירו במסגרת סעיף 39. מועד מתן ההחלטה: 11.2.2008

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם