דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם העברת זכויות במקרקעין מבעל לאשתו, במסגרת הסכם שניתן לו תוקף של פסק דין, חייבת במס רכישה?

המחוקק מטיל חבויות מס על אלה בחיים, ופוטר את מס הרכישה בעת הגירושין או בעת פטירה.
 הגיע הזמן לשנות!


מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

פסק דין בוועדת ערר מיסוי מקרקעין בבית המשפט המחוזי בנצרת מוהנא מלכה נגד מנהל מיסוי מקרקעין – מדינת ישראל (1), עסק במס הרכישה החל על העברת זכויות במקרקעין בין בעל לאשתו (העוררת), במסגרת הסכם פשרה אשר ניתן לו תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה. העוררת טענה כי היא פטורה ממס רכישה בגין העברה זו, אולם הוועדה קבעה כי ההסכם המדובר לא נערך אגב גירושין, ולכן העוררת חייבת בתשלום שליש ממס הרכישה הקבוע בחוק.

העובדות

 1. ביום 14.2.2007, הוגשה למנהל מיסוי מקרקעין הצהרה על העברת מספר חלקות קרקע לעוררת מידי בעלה. לפי הצהרה זו, ההעברה בוצעה במסגרת הסכם פשרה, אשר ניתן לו תוקף של פסק דין, בין העוררת ובעלה.
 2. המנהל ראה בהעברה זו, העברה ללא תמורה בין קרובי משפחה, ולפיכך החיל על ההעברה את הוראות סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (2), הקובעות פטור ממס שבח מקרקעין, ואת תקנה 20 לתקנות מס שבח מקרקעין (3), המחייבת תשלום שליש ממס הרכישה הקבוע בחוק.
 3. העוררת הגישה השגה על קביעה זו, בטענה שמדובר בחלוקה שווה של הנכסים השייכים לשני בני הזוג ושפעולה זו פטורה לפי סעיף 67(א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (4).
 4. המנהל דחה את השגת העוררת, בנימוק שסעיף 67 לא חל על ההעברה, היות שלא מדובר בחלוקת נכס בין בעליו המשותפים.

גדר המחלוקת

 1. חבר השופטים דן בשאלה האם העברה זו בין בעל לאשתו, בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין, חייבת במס רכישה, כהעברה ללא תמורה בין קרובי משפחה, או שחל פטור ממס רכישה בגין חלוקה בין בעלים, ולחלופין, בגין העברה אגב גירושין.

טענות העוררת

 1. העוררת אמנם אינה רשומה כבעלת המקרקעין, אלא בעלה, אולם על פי חוק יחסי ממון (5), היא שותפה, בת זוג, וזכאית למחצית מזכויות המקרקעין. ההסכם בין בני הזוג מהווה חלוקת רכוש משותף, ומכוחו היא פטורה מתשלום מס. לפיכך, העוררת טוענת לפטור ממס רכישה מכוח סעיף 67 לחוק.
 2. בניגוד למה שנטען בהשגה ובנימוקי הערר, טענה העוררת בסיכומים, כי הפטור לו היא זכאית, מסתמך על סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (6). לטענתה, ההסכם בו הועברו הזכויות, ואשר ניתן לו תוקף של פסק דין, ניתן אגב הליכים משפטיים של פירוד בין בני הזוג, כאשר באופן מעשי ובלתי פורמלי בני הזוג הם פרודים.

טענות המשיב

 1. הפטור לפי סעיף 67 לחוק, אינו חל על ההעברה הנדונה, שכן העברת מספר חלקות לאישה אינה נופלת בגדר חלוקה בין כל הבעלים המשותפים או שהיא איחוד מקרקעין.
 2. הפטור לפי סעיף 4א לחוק, אינו חל על ההעברה הנדונה, שכן ההסכם לא הושג במסגרת פסק דין שניתן אגב הליך של גירושין או פירוד, אלא במסגרת הליך בין בני זוג נשואים, שמטרתו לסלק את הסכסוכים ביניהם.

פסק הדין

 1. על אף שטענת הפטור מכוח סעיף 67 לחוק נזנחה על ידי העוררת, השופטים מתייחסים לאפשרות זו, ופוסקים שאין מדובר בחלוקה או בפירוק שיתוף במקרקעין, אלא בעריכת חליפין בין שותפים, וזה אינו שינוי פורמלי גרידא אלא שינוי מהותי, ולכן הפטור הקבוע בסעיף 67 אינו חל במקרה זה. בדעת מיעוט, גורס חבר הועדה הללי, כי אכן התבצעה חלוקת רכוש משותף, ולכן זכאית העוררת לפטור ממס רכישה, לפי סעיף 67 לחוק.
 2. סעיף 4א לחוק מציב מספר תנאים לקבלת פטור ממס רכישה. אין חולק על כך שמתקיים התנאי שהעברת הזכויות נעשית על פי פסק דין, ואין חולק על כך שההעברה היא בין בני הזוג, אולם ישנו תנאי שלישי: שפסק הדין ניתן אגב הליכי גירושין (או פירוד). השופטים לא השתכנעו שתנאי זה התקיים. נהפוך הוא – התרשמותם היא שהעברת הזכויות נעשתה על מנת לשמור על יחסים תקינים בין בני הזוג. לפיכך, לא יינתן פטור ממס מכוח סעיף 4א לחוק.

הערעור נדחה, על העוררת לשלם מס רכישה בשיעור של שליש מהקבוע בחוק, לפי תקנה 20.

ניתן ביום 27.1.2015.


דעת המחברת

אם בני זוג מעוניינים שיירשמו נכסים בחלקים שווים, הם צריכים לבטא את זה בעת הרכישה, או שאם אחד מהם קונה, כי אז יציין שהוא רוכש בנאמנות חלק לבן הזוג השני.

כאשר מדובר בהעברות נכסים בין בני זוג, טוב יהיה אם המחוקק יבטל את החיוב במס, ויפטור בני זוג שמבקשים להסדיר בחייהם את הבעלויות, כשכיום הסדרים אלו “עולים” במס רכישה יקר ומיותר.

כך, לפי התוצאה העגומה שהחוק מביא אליה, בני הזוג צריכים להתגרש או למות, כדי שהחלקים יעברו ללא חיובי מס רכישה.

הגיע הזמן לשנות זאת.

הערות שוליים:

 1. עמ”ש 10-8 מוהנא מלכה נ’ מנהל מיסוי מקרקעין – מדינת ישראל
 2. סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג 1963
 3. תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל”ה-1974
 4. סעיף 67(א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג 1963
 5. חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973
 6. סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג 1963.


המאמר נכתב ביום 16.1.2017
#314
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם