דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

החלטת בית משפט עליון בדבר גילוי מסמכים

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מאלק חסונא נ’ מנהל מס שבח – רחובות (1) קבע כי התנהלות תקינה מחייבת את הנישום לגלות את ראיותיו למנהל מיסוי מקרקעין, כדי שזה יוכל לבחון אותם, אחרת, הוועדה הבוחנת את שיקול דעת מנהל, לא תוכל לבחון מהן הראיות שהיו בפני המנהל, שעה שהפעיל את שיקול דעתו.

כמו כן נקבע, כי התנהלות המנהל בעניין גילוי המסמכים אינה סבירה ואינה תואמת את החלטת בית המשפט העליון. בהחלטת בית המשפט העליון לא הייתה כל התניה על מסירת ראיות חדשות.

 עובדות

 1. ביום 21.7.2010 נתנה ועדת ערר פסק דין בעניינם של מאלק.מאלק ערערו לבית המשפט העליון על החלטת הוועדה הנ”ל.בית המשפט העליון החליט להחזיר את הדיון לוועדת ערר, כיוון שישנן ראיות חדשות, שלא נדונו בפני ועדת הערר.
 2. ביום 7.5.2013 נתן יו”ר הוועדה הנוכחית החלטה כי: “דיון הכרעות בפני ביום 5.6.2013, שעה 14:00. עד למועד זה יועבר כל החומר הראייתי בין הצדדים בדומה להליכי גילוי ועיון מחודשים”.
 3. מאלק הגישו בקשה להורות למנהל להמציא להם את כל החומר הראיתי בליווי תצהיר מטעמו בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, ואף ביקשו לעכב את הליכי הגבייה בגין תשלום מס שבח עד למתן החלטה בבקשה.
 4. המנהל סבור כי לעניין עיכוב הליכי גבייה אין לוועדה סמכות לדון בעניין על פי חוק. סמכות זו מסורה לבית המשפט העליון בלבד.
 5. מחוק מיסוי מקרקעין בנוסחו טרם תיקון 70, עולה כי אם השיג החייב בתשלום המס על השומה, ישלם את המס שאינו שנוי במחלוקת, וייתן ערבות בנקאית או ערבות אחרת שיקבע המנהל, להבטחת תשלום המס, הפרשי ההצמדה והריבית, שהוא עשוי להתחייב בהם.
 6. כעת בעקבות תיקון 70 לחוק, סעיף 91 לחוק מורה כי “ניתנה החלטה של ועדת ערר לפי סעיף 89, ישולם סכום המס המגיע לפי ההחלטה בתוך 45 ימים מיום שניתנה, זולת אם קבע בית המשפט העליון אחרת” המנהל סבור כי על הדיון בבקשה חל סעיף 91 בנוסחו המתוקן.

גדר המחלוקת

 1. האם לאפשר למאלק גילוי מסמכים, כולל הבאת ראיות חדשות?

טענות המנהל

 1. מסכים להגיש המסמכים בליווי תצהיר בתנאי  שמאלק יודיעו  כי אין הם רשאים להביא עוד ראיות בהליך הנוכחי, ולחילופין כי ייערך הליך גילוי ועיון הדדי בין הצדדים  תוך פרק זמן קצר, שתקבע ועדת הערר.
 2. דרך הצגת העובדות על ידי מאלק אינה מדויקת, אולם מאחר שהם לא גיבו את בקשתם בתצהיר, וממילא אין המשיב מתנגד לעריכת גילוי מסמכים, הדיון בכך לא נדרש.

ההכרעה

 1. הסמכות הייחודית לעכב הליכים ניתנה לבית המשפט העליון רק בתיקון 70 לחוק משנת 2011, כאשר הערר שלפנינו – תחילתו  בשנת 2006.
 2. התנהלות המנהל בעניין גילוי מסמכים זה אינה סבירה, ואינה תואמת את החלטת בית המשפט העליון. בהחלטת בית המשפט העליון לא הייתה כל התניה על מסירת ראיות חדשות.

בית המשפט החליט כי על המנהל להציג ראיותיו באמצעות תצהיר וכן לעכב את הליכי הגבייה כנגד מאלק עד למתן פסק דין משלים מטעם הוועדה, כנגד הפקדת ערבות בנקאית על כל סכום המס, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות.

פסק הדין ניתן ביום 17.9.2013

דעת המחברת

פסק הדין ניתן ביום 17.9.2013.אני מסכימה עם פסק הדין. ההתנהלות צריכה להיות הוגנת ובשום אופן אין מקום לנצל את הכוח שקיים בידי הפקידים ולרמוס נישומים בדרך של הליכי גבייה קשים, שאינם מאפשרים קיום סביר. התיקון במסגרת סעיף 70 ערך את הדרוש.

הערת שוליים:

 1. ו”ע 1091-06, מאלק חסונא נ’ מנהל מס שבח – רחובות


נכתב בתאריך 20.7.2014
#50
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם