דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

הנחיית רשות המיסים – מס הכנסה – טיפול בבקשה לאישור זכאות מעמד עולה חדש ו/או תושב חוזר ותיק ​

מאת: רחל אפרתי

מעמד “עולה חדש” או מעמד “תושב חוזר וותיק” מקנה פטור ממס על כלל ההכנסות מחו”ל במשך 10 שנים מהיותו תושב ישראל לראשונה, או מיום היותו תושב חוזר ותיק[1][1] ופטור מרווח הון בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס גם בתום תקופת עשר השנים מיום הזכאות או יום הבחירה לפי העניין, כן מקנה המעמד פטור מדיווח על נכסים בחו”ל והטבות נוספות הקבועות בחוק [2][2].

בהתאם לעמדת רשות המיסים כפי שהובאה בהוראה[3][3] הונחו פקידי השומה לסווג יחידים תושבי ישראל המבקשים לקבל מעמד “עולה חדש” או מעמד “תושב חוזר וותיק”  לשתי קבוצות, בהתאם לרמת הזיקה של מרכז חייהם לישראל.

מבקשים אשר לקראת הגעתם לישראל היו בעלי רמת זיקת חיים נמוכה לישראל – מסלול ירוק, ומבקשים שלהם זיקת חיים גבוהה לישראל – טיפול פרטני. טיפול פרטני יבוצע על ידי פקידי השומה, למעט לגבי טיפול בבקשות אנונימיות וטיפול באלה שאין להם תיק – יבוצע בחטיבה המקצועית.

מסלול ירוק[4][4]: יש לבקש אישור למעמד בטופס ובו הצהרה לגבי היום בו היחיד הגיע לישראל, נתונים לגבי זיקות לישראל לפני יום ההגעה לישראל בהתאם לשתי חלופות:

חלופה א’ – שהייה של פחות מ-90 יום[5][5] בישראל של היחיד או בני משפחתו בתקופה של עשר שנים לפני יום ההגעה[6][6] בתנאי שלא מתנהל ברשות המיסים כל הליך הלילי או שומתי ובתנאי שלא נקבעה בשומה סופית תושבות בישראל בעשר השנים שקדמו.

חלופה ב’ – שהייה של פחות מ-60 יום בישראל בתקופה של שמונה מתוך עשר שנים לפני יום ההגעה[7][7] בתנאי שלא שהה בישראל יותר מ- 183 יום בכל שנה ובלבד שהשנתיים הנותרות אינן שנתיים רצופות.

יראו את היחיד כתושב ישראל לפי המועד המוקדם מבין:

* לגבי בעל משפחה – המועד שיש עבור משפחתו בית הזמין לשימושם ואחד מבני המשפחה החל התגורר בו.

* לגבי יחיד – המועד שיש לו בית זמין למגורים והוא החל להתגורר בו דרך קבע.

* סיווגו כעולה חדש על ידי משרד הקליטה.

אסמכתאות שיש לצרף לבקשה:

* הסכמי רכישה או השכרת דירה מגורים הזמינה לשימוש המשפחה במהלך ה 10 שנים האחרונות.

* תעודה עולה או תושב חוזר שהתקבלה ממשרד הקליטה בישראל.

* פירוט תעודת נוסע ממשרד הפנים ליחיד ולבן זוגו, לרבות מידע על כניסות ויציאות מישראל באמצעות דרכון זר. ניתן גם להסתייע בנתוני חברות התעופה.

* אישור מהביטוח הלאומי על אי קבלת קצבאות מכל סוג במהלך 10 השנים שקדמו לבקשה.

בקשה פרטנית

יחיד או בן זוגו שלא עומדים בתנאים של המסלול הירוק רשאים להגיש בקשה פרטנית לקביעת מועד התושבות, בעלי תקים במס הכנסה יגישו את הבקשות לפקיד השומה באזור מגוריהם, פניות של חסרי תיקים יוגשו למחלקה למיסוי בינלאומי ויטופלו שם.

בקשות אנונימיות

ניתן להגיש בקשה לקביעת תושבותו של אדם וקביעת מועד חזרתו לישראל באופן אנונימי, בקשות מסוג זה יוגשו למחלקה למיסוי בינלאומי.

 

הערות שוליים:

[1][1] יחיד ששב והיה לתושב ישראל ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.

[2][2] חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 168 והוראת שעה), התשס”ט- 2008.

[3][3] הוראת ביצוע מס הכנסה 2/2013   מיום 13 בפברואר 2013 בנושא: הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק.

[4][4] למעט אם היחיד או בני משפחתו קיבלו קצבה מביטוח לאומי או קבלת טיפול רפואי.

[5][5] לרבות חלק ממנו – פרשנות לחומרה. יספר כיום בישראל גם יום הכניסה וגם יום היציאה מישראל.

[6][6] למעט לגבי מי שהיו בינו לבין מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית בארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל, חברה ממשלתית, רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק יחסי עובד מעביד

[6][7] למעט לגבי מי שהיו בינו לבין מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית בארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל, חברה ממשלתית, רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק יחסי עובד מעביד.

 

המאמר נכתב על ידי אפרתי רואי חשבון בשנת 2016.

דיזנגוף 14, קומה 3 תל אביב

טלפון: 03-6298019, 4260800 -077, 054-4662839

פקס: 03-6299519 , 077-5558030

http://www.efraty.com

office@efraty.com

 

ב.א.

Print Friendly, PDF & Email

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם