דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

החלטות מיסוי בין יורשים

מאת: דורית גבאי, רו”ח

 

החלטות מיסוי

 

החלטת מיסוי 47/07: העובדות הן כי מדובר ביורשים, בהתאם להסכם חלוקת נכסי עזבון משנת 2000 אשר קיבל תוקף של פסק דין, סוכם בין היורשים:

קבוצה ראשונה של נכסים- בקבוצה זו יוחדו נכסים בין חלק מהיורשים

קבוצה שנייה של נכסים- קבוצת נכסים זו תישאר בבעלות משותפת

קבוצה שלישית של נכסים- קבוצה זו תימכר על ידי היורשים, מתמורת המכירה יהיו זכאים יתר היורשים לקבל לטובתם את ההפרש, לפני חלוקת התמורה כאמור בין היורשים. חלק זה של ההסכם לא ביצעו הצדדים עד למועד הבקשה, ולמעשה טרם ביצעו בהם חלוקה ראשונה כפי שביקשו לעשות.

3. ההסכם האמור דווח בשעתו לרשויות המס ואושר כחלוקה ראשונה לפי סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין.

4. נכסי הקבוצה השלישית כוללים: משרד באזור השרון, חנות ומחסנים בתל אביב.

5. הכנסות השכירות מהמשרד ומהנכסים בתל אביב דווחו על ידי היורשים לפי חלקם בירושה בדו”ח השנתי למס הכנסה. לאחרונה, היו מעוניינים היורשים לבצע את החלוקה ביניהם בקבוצת הנכסים השלישית על דרך של חלוקה בעין שווה בשווה, ולא על דרך מכירה וחלוקת התמורה ביניהם, כפי שתכננו לעשות בתחילה. לצורך כך, התקשרו היורשים ביניהם בהסכם בחודש 12/2006 לפיו הגברת מ’ תעביר ליתר היורשים את מלוא זכויותיה במשרד ויתר היורשים יעבירו למ’ את מלוא זכויותיהם בנכסים בתל אביב.

6. הואיל ועל פי הסכם החלוקה קיים הפרש לטובת מ’ אשר צריך היה לאזנו ממכירת נכסי הקבוצה השלישית, מבקשים הצדדים לאזנו מהתמורה שנתקבלה ממכירת נכס מהקבוצה השניה בחודש 11/2005, ואשר טרם חולקה והמופקדת בנאמנות אצל מנהל העזבון.

הבקשה: על החלוקה המתוקנת יחולו הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק.

החלטת המיסוי: על החלוקה המתוקנת יחולו הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק. נקבע כי החלטת המיסוי הינה בכפוף לכך שלא ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה על נכסי העזבון. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

2. החלטת מיסוי 43/08: החלטה זו דנה בסוגיית חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים. על פי ההחלטה מתאפשר המצב לפיו יקבל יורש א’ את הזכויות במקרקעין ואילו יורש ב’ יקבל מניות בחברה, וזאת מבלי לראות מי מהם מוכר מי מהנכסים. עסקאות שאין מטרתן התעשרות אלא פירוד שהינו כורח הנסיבות המשפחתי פוטרות ממס.

3. החלטת מיסוי 52/08: נקבע כי הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין, המעניקות פטור לחלוקה ראשונה בין יורשים יחולו גם לגבי נכסים שהתקבלו בפירוק איגודי מקרקעין שמניותיהם התקבלו בירושה ועל התמורה של מכירת נכסי העיזבון שטרם חולקה בין היורשים. בנוסף נכלל בעיזבון מזומנים וקופות גמל.

הסדר בין יורשים – דגשים

1. בעקבות תיקון מספר 50 ותיקון מספר 55, חלוקה ראשונה, אשר תיעשה לאחר סיום הליך ההורשה ורישום הירושה בטאבו לא ייכנסו לגדרו של אירוע מס החייב במיסים.

2 . התיקון מאפשר למספר יורשים, אשר ירשו במשותף מספר נכסים והמעוניינים להיפרד מהם, להפריד את הנכסים המשותפים בלי שהדבר ייחשב “מכירה” של “זכות במקרקעין” החייבת במס. תכלית התיקונים הייתה לאפשר לשחרר נכסי מקרקעין ונדל”ן כאלו באמצעות מתן אפשרות לערוך הסדר גם לאחר סיום הליך ההורשה המשפטי, וכך לגרום להאצה ב”שחרור” ובמכירה של יותר נכסים בשוק.

.3חשוב לזכור שכתוצאה מהשינוי גם לאחר שנים רבות מיום רישום צו הירושה יחול התיקון לחוק, משמע, אין אירוע מס החייב בדיווח לרשויות המס. לפיכך די בהגשת החלוקה לרשם המקרקעין כדי שרישום את החלוקה החדשה. אולם, היות ונושאי תיקוני המסים אינם בידיעת כל עובדי הטאבו, מומלץ להגיש הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על החלוקה ובעקבות כך לקבל אישור ל”פטור” ממס.
4. רישום צו ירושה או צו קיום צוואה בלשכת רישום המקרקעין אין בו כדי להוות את סיומה של חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים, אם נרשמו הנכסים על שם כל היורשים בחלקים בלתי מסוימים (במושע(
5. החלוקה בפועל שנהגה בין היורשים היא זו המהווה את החלוקה הראשונה כמשמעותה בסעיף 5(ג) (4) לחוק, ולפיכך רישום שונה בלשכת רישום המקרקעין יהווה מכירה כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין. קושי בנוסח הסעיף נעוץ בשאלה מה דינן של פטירות שנעשו לפני 7.11.2001 אולם הסכם החלוקה נעשה לאחר מועד זה?
נראה כי פרשנות נכונה תגרוס שיש לבחון את המצב לאשורו בשטח. אם בפועל הוקנתה אחיזה בקרקע המציאות וישנם סממנים לנוהג בעלים בקרקע לא ניתן יהיה לראות בחלוקה מאוחרת ליום הקובע, המשנה את מצב הדברים מבחינה עובדתית, כחלוקה אחרת – כאילו היא חלוקה ראשונה.

6.  חשוב לזכור כי חלוקה בין יורשים יכולה להיעשות בדרכים שונות ובהתאם למסלולי פטור קיימים כמו סעיף 67.
אולם, ההבדל בין עבודה לפי סעיף 5, כאמור לעיל, לבין עבודה על פי סעיפי הפטור הוא בעובדה שעל פי סעיף 5 וסעיף 4 לחוק היורשים אינן נכנסים לגדרו של חוק מיסוי מקרקעין, דהיינו – אין אירוע מס. בעבודה על פי סעיפי הפטור האחרים, וכפוף לעמידה בתנאים, ראה פרק הפטור העוסק בחלוקה בין שותפים, נמצאים, תחילה, במסגרת אירוע מס חייב, ואם עומדים בתנאי הפטור – הפטור ניתן.

 

 

המאמר נכתב ביום: 16.9.2010
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם