דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם פטור ממס הכנסה לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה יחול על שבח מקרקעין שנעשתה לגביו פריסה?

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

ועדת ערר כספי נגד מנהל מיסוי מקרקעין  חיפה (1) עסקה ביחס המורכב שבין מיסוי הכנסות לפי פקודת מס הכנסה, לבין מיסוי שבח מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין. במקרה שלפנינו, נמכר נכס מקרקעין, ובוצעה פריסה של השבח הריאלי על פני ארבע שנים, כך שהשבח התוסף להכנסה החייבת במס הכנסה של המוכרת. המוכרת הוכרה כזכאית לפטור ממס הכנסה בשל נכות. האם הפטור לפי פקודת מס הכנסה, יחול על השבח לפי חוק מיסוי מקרקעין?

העובדות

 1. ביום 21.7.2014, מכרה המנוחה, בתיה כספי ז”ל, זכויות בנכס מקרקעין תמורת 1,600,000 ש”ח. המנוחה הלכה לעולמה, ויורשיה צורפו כבעלי דין לתיק.
 2. המנוחה הגישה שומה עצמית בגין המכירה, וחישבה את מס השבח לאחר ביצוע  פריסה של השבח הריאלי, לפי סעיף 48 לחוק (2), על פני השנים 2014-2011.
 3. לאחר שהליכי השומה הסתיימו והשומה המקורית הפכה לחלוטה, הוכרה המנוחה כנכה בשיעור 100%, הזכאית לפטור ממס הכנסה (עד לתקרה) (3). בעקבות זאת, הגישה המנוחה בקשה לתיקון שומת מס השבח ולחישוב מחדש של המס בכל אחת משנות הפריסה, באופן שבכל שנה היא תהא פטורה מתשלום מס.
 4. הבקשה נדחתה. בנימוקים נכתב: “ניתנה פריסה בשלב השגה לפי הנתונים. אין הליך של דיון בתיקון שומה”.

גדר המחלוקת

 1. בית המשפט מתמקד בשאלה המשפטית: האם הפטור לנכה על פי פקודת מס הכנסה, חל על חבות במס שבח על פי חוק מיסוי מקרקעין?

העוררים טוענים

 1. ההכרה במנוחה כנכה הזכאית לפטור ממס הכנסה, מהווה עובדה חדשה המצדיקה את פתיחת שומת מס השבח המקורית ותיקונה.
 2. כאשר מוכר מבקש לבצע פריסה של השבח הריאלי, כאילו נוצר בארבע שנות המס האחרונות, השבח הריאלי מתוסף להכנסה החייבת של המוכר בשנים אלו, ויש לחשב את שיעור המס בכל אחת מהשנים, בהתאם לפטור בשל נכות, שהוא למעשה שיעור מס אפס.
 3. יש להתייחס לשבח הריאלי כמו לרווח הון: בפריסת רווח הון ישנה התחשבות בפטורים, ולכן גם בפריסת השבח הריאלי יש להתחשב בפטורים.
 4. יש לדחות על הסף את כל טענות מנהל מיסוי מקרקעין החורגות מנימוקי החלטת דחיית הבקשה לתיקון.

מנגד, טענות המשיב

 1.  השבח הריאלי שנוצר למוכר זכות במקרקעין, אינו כלול בהגדרת “הכנסה חייבת” לפי הפקודה.
 2. לא ניתן להחיל את הפטור לנכה בעקיפין על מס השבח, דרך מנגנון פריסת המס. הוראות הפטור לנכה לפי פקודת מס הכנסה, עוסקות בקביעת החבות במס, ואילו הוראות סעיף 48ב לחוק מיסוי מקרקעין עוסקות בשיעור המס. לפיכך, הוראת הפטור העוסקת בחבות, אינה נכללת במסגרת קביעת שיעור המס שבו יחויב המוכר.
 3. בכל מקרה, זכאותה של המנוחה לפטור בגין נכות, אינה מהווה עילה לתיקון שומה חלוטה.

ההכרעה

 1.  הוועדה דנה בקשר בין שבח ריאלי להכנסה חייבת. אמנם, ניתן לראות בשבח ריאלי כמקרה מיוחד של רווח הון, שהנו הכנסה חייבת במס הכנסה, אולם המחוקק בחר להפריד בין השניים ולמסות את השבח הריאלי, במסגרת חוק מיסוי מקרקעין ולא כהכנסה חייבת לפי פקודת מס הכנסה.
 2. הזיקה בין מס שבח למס הכנסה טמונה בסעיף 48 לחוק, המאפשר לנישום לצרף את השבח הריאלי להכנסה החייבת, אך זאת רק לעניין שיעורי המס ונקודות הזיכוי של הנישום. בכל הנוגע לניכויים ופטורים, אין דינו של השבח הריאלי כדין ההכנסה החייבת. הפטור לנכה אינו חל על חבות המוכר במס שבח, לא במישרין ולא בדרך של חישוב המס בפריסה.
 3. לפיכך, ההכרה במנוחה כזכאית לפטור ממס בשל נכות, אינה רלוונטית לחישוב מס השבח, ואינה מהווה עובדה חדשה המצדיקה תיקון שומה.

הערר נדחה. ניתן ביום 14.2.2017.
נפסק כי העוררים ישלמו למשיב הוצאות משפט בסך 5,000 ש”ח.


דעת המחברת

ברגע שיתוקן החוק וייקבע כי דין השבח הריאלי כדין הכנסה חייבת, יאוחדו ההוראות, ויאושרו ניכויים, קיזוזים וזכויות והטבות מס גם על רכיב השבח, ובכלל זה, הפטור לפי סעיף 9(5). באותו אופן, פריסה אחורה אינה מאפשרת לקבל קיזוז הפסדים שלא נוצלו בשנות הפריסה.
פריסת השבח נועדה לעזור ולנצל את מדרגות המס – שיעורי המס, ואת נקודות הזיכוי הלא מנוצלות. מעבר לזה, אין כוונה להעניק. כמו כן, הבקשה לתיקון שומה, נכונה מהיבט ההליך, אך לא ניתן לאשר אותה.

הערות שוליים:

 1. ו”ע 7018-04-16 כספי נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
 2. סעיף 48 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963
 3. סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א – 1961


המאמר נכתב ביום 9.5.2017
#414
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם