דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב מס לבני זוג העובדים יחד), התשע”ב – 2012

הכנסת השמונה-עשרה

יוזמים: חברי הכנסת

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב מס לבני זוג העובדים יחד), התשע”ב–2012

 

תיקון סעיף 66

1.

בפקודת מס הכנסה[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 66 –

   

(1)       במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

     

“(ד)     הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי בני זוג שמקורות הכנסתם תלויים זה בזה והכנסת כל אחד מהם מקורה בתפקיד מוגדר ונחוץ, אלא אם התברר לפקיד השומה כי פרטים שנמסרו לו לגבי הכנסתם של בני הזוג אינם נכונים או התברר שהכנסתו של בן הזוג שאינו רשום ניתנה לו לא בשל תפקיד שמילא או לא ביחס ישיר ומתאים לעבודה שהוא ביצע והכל בכוונה להתחמק ממס.”;

   

(2)       בסעיף קטן (ה) –

     

(א)      בפסקה (1) הסיפה החל במילים “ובלבד שאינו דירת מגורים” – תימחק;

     

(ב)       בפסקה (2) במקום “על אף הוראות סעיף קטן (ד)” יבוא “מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד)” ובמקום “עד סכום של 48,960 שקלים חדשים”  יבוא “עד לסכום המרבי הנקוב בסעיף 121(ב)(1)(ג)”.

תחולה

והוראת מעבר

2.

 תחילתו של הוראת סעיף 66(ד) כנוסחו בסעיף 1 לעיל, יחולו על דוחות שהוגשו מיום פרסומו ואיל ועל דוחות שהוגשו לשנות המס 2003 ואילך שבהם נתבע חישוב מס נפרד והם עומדים בתנאים שבסעיף 66(ד) כנוסחו בחוק זה.


דברי הסבר

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע את העיקרון הכללי לגבי מיסוי הכנסת בני זוג ולפיו יש למסות בני זוג כיחידה אחת, באופן מאוחד, כך שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד מהם והיא תחוייב על שמו. סעיף 66 לפקודה קובע את המקרים בהם תהיה חריגה מן הכלל ויותר חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג. סעיף קטן (ד) קובע חריג לאפשרות לבקש חישוב מס נפרד, ולפיו בן זוג לא יוכל לבקש חישוב נפרד אלא אם “הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני”. כלומר, ניתן לבקש חישוב נפרד לבני זוג רק במצבים בהם אין תלות בין מקורות ההכנסה שלהם. בהמשך מונה הסעיף מצבים בהם יראו בהכנסות בני הזוג כתלויות זו בזו, באופן שלא מאפשר חישוב נפרד.

סעיף 66(ה) קובע הוראה לפיה ניתן לערוך חישוב מס נפרד לבני זוג, גם במצבים בהם קיימת תלות כאמור בין מקורות ההכנסה של בני הזוג. החישוב הנפרד ייעשה רק על הכנסה עד לגובה של 48,960 שקלים חדשים ובהתקיים התנאים המנויים בסעיף, שהנטל להוכחתם הוא על בני הזוג.

ביום ח’ בשבט התשע”ב (1 בפברואר 2012) ניתן בבית המשפט העליון פסק דין עקרוני העוסק בסוגיית דרך חישוב המס לפי פקודת מס הכנסה לגבי הכנסה של בני זוג (ע”א 8114/09, 8297/09, 1177/10 מלכיאלי נ’ פקיד שומה עפולה). בית המשפט העליון פירש את הפקודה וקבע כי בכל מקרה בו קיימת תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג, תחושב הכנסתם במשותף, זאת אף במקרים בהם גובה ההכנסה לא נבע משיקולי מס. ברם, על אף הפסיקה החד משמעית לגבי לשון הפקודה, בית המשפט העליון מציין כי תוצאת פסק הדין מעוררת אי נוחות רבה ומכבידה על בני זוג שעובדים יחד ואף מתמרצת אותם לעבוד במקומות עבודה נפרדים או בחברות שאינן בשליטתן כדי להפחית את חבות המס שלהם. לפיכך, קורא בית המשפט למחוקק לבחון את ההסדר הקבוע בפקודה ואת תחולתו.

מוצע, אם כן, לשנות את נוסח הפקודה לבטל את החזקה החלוטה שקבועה בסעיף 66(ד) ולקבוע תחתיה הוראה לפיה חישוב נפרד יתאפשר גם לגבי בני זוג שמקור הכנסתם משותף. מוצע לקבוע חריג לפיו אם פקיד השומה נוכח כי נמסרו לו פרטים שגויים או משכורות בני הזוג ניתנו שלא בהתאם לעבודתם והכל בכוונה להתחמק מתשלום מס, תימנע מבני הזוג האפשרות לערוך חישוב מס נפרד.

בנוסף, מוצע להגדיל את הסכום הקבוע בסעיף 66(ה) ולאפשר חישוב נפרד לבני זוג עד לסכום הקבוע בסעיף 121(ב)(1)(ג) לפקודה, שהינו מדרגת המס השלישית שחלה על הכנסתם של יחידים. כן מוצע להוריד מהסעיף את התנאי ולפיו חישוב נפרד יתאפשר רק במקרה בו מקום העיסוק של בני הזוג הוא בדירת המגורים שלהם.

כמו כן מוצע לקבוע הוראת שעה שתחול רטרואקטיבית על התקופה שקדמה לפסיקתו של בית המשפט העליון, בה המצב המשפטי לא היה ברור דיו. על פי הוראת השעה, בתקופה שמשנת 2003 ועד ליום תחילתו של חוק זה, יוכלו בני זוג לבצע חישוב מס נפרד ככל היעמוד בתנאים של סעיף 66 “(ד) כנוסחו לעיל.

היות וכל הנישומים התנהגו לפי ההלכות המשפטיות שהיו נכונות לשנת 2003 ועד היום , לא תוטל חבות תקציב נוספת בגין הרטרואקטיביות – שהרי חישוב המס נעשה בכל שנה בשיטת חישוב נפרד גם כך לגבי אלו שתבעו אותו בשיטה זו. דווקא אי הכללת רטרואקטיביות -תגרום להחלת מיסוי רטרואקטיבי על אותם נישומים – ולמעשה “להגדלת” תקציב המדינה. נוסח זה משאיר את המצב המשפטי שהיה קיים משנת 2003 ועד היום כפי שהוא. לגבי כל אלו שהגישו דוחות וביקשו חישוב נפרד  – לכן אין עלות תקציבית ! נוסח זה – לא יאפשר דרישת החזרים בחישוב נפרד – למי שלא ביקש חישוב נפרד בעבר.

ראוי מאד, כי לאור כל הגזרות העומדות להיות מוטלות על הציבור עקב המצב הכלכלי, תהיה גם הקלה אחת, בדמות של תיקון עוול ואפלייה נשים בשוק העבודה – כבחוק זה. כך גם נשים עובדות עם בני זוגם יזכו למדרגות מס וזיכויי מס בשל ילדיהן.


[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ’ 120.


Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם