דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

הפקעה בחוק מיסוי מקרקעין – אם היא

מאת: דורית גבאי, רו”ח

בפסק הדין נתיבי איילון נגד מנהל מס שבח תל אביב בית המשפט דן בהפקעות מקרקעין ובשאלה העיקרית:

הפקעה של המקרקעין  –  האם תחשב כ”מכירה” והאם יכללו בתוכה את כל רכיבי הפיצוי?


העובדות

נתיבי איילון, העוררת, הוסמכה על ידי שר האוצר להפקיע מקרקעין לצורכי פרויקט.

בתאריך 4.11.2003. הופקעו 167 מ”ר לצורכי מחלף לה- גרדיה והודעה נשלחה לבעלי הזכויות.

בתאריך 28.7.2004 נחתם הסכם לקביעת שווי פיצויי הפקעה על ידי שמאי מוסכם. השמאי קבע סכום פיצויים כולל, שמורכב מפצוי בגין פגיעה ביתרת מקרקעין וגם פיצוי בגין השיהוי במימוש ההפקעה.

מנהל מיסוי מקרקעין, המשיב, חייב גם אותם במס רכישה.

בתאריך 10.3.2005העמידה העוררת לפקודתם של הבעלים את סכום הפיצוי אשר נקבע בחוות דעתו של השמאי המכריע ולאחר מכן הועברה החזקה במקרקעין לידי העוררת.


גדר המחלוקת

מהו שווי הרכישה בעסקה נשוא הערר?

לגישת המשיב – שווי הרכישה הינו הפיצוי הכולל שנקבע על ידי השמאי המכריע.

לגישת העוררת – שווי הרכישה הינו הפיצוי בגין הפגיעה ביתרת המקרקעין.

לדעת העוררת, הפיצוי בגין השיהוי במימוש ההפקעה אינם חלק משווי הרכישה.הסכום ממנו נגזר החיוב במס רכישה צריך להיות הסכום ששולם עבור פיצויי ההפקעה בלבד. במקרה דנן, חלק מהותי מהפיצוי הינו פיצוי נזיקי ששולם לבעלי הקרקע בגין נזק שנגרם להם כתוצאה משיהוי בביצוע ההפקעה בפועל. פיצוי זה אינו מהווה פיצוי בגין המקרקעין ו/או הפקעתם.

לדעת המשיב, שווי המכירה בהפקעה הוא הסכום הכולל של הפיצויים כפי שנקבעו ב”יום המכירה“.

כל אותם הסכומים ששלומו לפני יום המכירה, בין אם הם מהווים קרן ריבית או הפרשה הצמדה, יש לכללם בשווי המכירה בסכומם הנקוב.

בעולה מכלל הוראות החוק והפסיקה, לצורך חישוב מס הרכישה לא ניתן לפרק את סה”כ התמורה בגין הפקעת המקרקעין למרכיבים נפרדים, שכן לצורך חישוב המס המדובר הוא בפיצוי כולל ששולם בעד הזכות במקרקעין הנמכרים.


הכרעת בית המשפט

ראשית, ניתן לראות כי סעיף 5(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הפקעה הינה בגדר מכירה:

מכירת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי תביעת חלוקה או לשם פירעון משכנתא, שיעבוד או חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל, וכן הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה – יראו בהן לעניין חוק זה מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין….”

זאת ועוד, לעניין שווי מכירה בהפקעה קובע סעיף 17(ב):

שווי המכירה של זכות במקרקעין שהופקעה הוא השווי שנקבע לעניין הפיצויים בשל ההפקעה.”

בשילוב הוראות אלה יוצא, כי הפקעת זכות במקרקעין מהווה מכירה אשר בגינה יש להטיל על הרוכשת מס רכישה.

אין לאבחן בין פיצויים בשל ההפקעה לבין תשלום עבור הזכות במקרקעין הנמכרים, אלא יש לראותם כמכלול המשולם בגין מכירת הזכות המופקעת.

יש לציין כי גם בפרשת יעקובוביץ‘ בית המשפט עסק בעניין:

כפי שציינה ועדת הערר בהחלטתה, גם אם חישוב הפיצויים היה נעשה לתאריך הפרסום (כגישת המערערים), ובשל תשלומו באיחור צורפו לו הפרשי הצמדה מחושבים עד יום ההסכם- הוא יום המכירה, הרי כבר נקבע כי הפרשי הצמדה אלה הינם חלק משווי המקרקעים והם חייבים במס…”


לאור האמור, המסקנה היא כי כל אותם סכומים ששולמו לפני יום המכירה בין אם הם מהווים קרן ריבית או הפרשי הצמדה יש לכללם בשווי המכירה בסכומם הנקוב.

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם