דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

הקשר בין מוסד ציבורי – לפטור במכירת דירת מגורים

מתי ניתן ליהנות מפטור על פי סעיף 49ב(6) לחוק מיסוי מקרקעין


מאת: דורית גבאי, רו”ח

בפסק דין אהרון חממה יונה ז”ל נגד מנהל מס שבח מקרקעיןעולה סוגיית מעמד “מוסד ציבורי” והפטור המוקנה לה לפי סעיף 49 ב(6).

העובדות

המנוחה אהרון חממה יונה ז”ל נפטרה ביום 16.10.1997 ובעיזבונה נשארה דירה.

המנוחה ערכה צוואה ובה ציוותה למכור את הדירה האמורה.

בתמורה שתתקבל כתוצאה ממכירת הדירה, ייכתב ספר תורה להנצחת שמה ושם הוריה ועריכת חגיגה מתאימה להכנסת ספר התורה להיכל בית הכנסת.

מנהל העיזבון כאמור, מכר את הדירה ופנה למס שבח בבקשת פטור ממס השבח, כאשר הוא מסתמך על הוראה שבסעיף 49 ב(6) לחוק מיסוי המקרקעין – המעניק פטור למוסד ציבורי לפי החוק.


גדר המחלוקת

המחלוקת אם כן הייתה מי הנהנה על פי צוואת המנוחה חממה יונה ז”ל. מנהל העיזבון מבקש לפטור את עסקת המכר מתשלום מס מאחר ולטענתו בית הכנסת הוא מוסד ציבורי המגיע לו פטור על פי סעיף 49 ב.

מוסד ציבורי – לפי חוק מיסוי מקרקעין:

כהגדרתו בסעיף61(ד) או כמשמעותו בסעיף 61(ה):

מכירה של דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה מוכר שהוא מוסד ציבורי, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

1. המוסד הציבורי מגיש דין וחשבון.
2. המוסד הציבורי עשה שימוש בכל סכום התמורה.
3. לפני פיטרתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
4. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.
5. המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי. “

על כל התנאים הללו להתמלא בכדי למלא את הפטור המוקנה על פי סעיף 49(ב) 6  לחוק המקרקעין.

כדי שמוסד ציבורי יקבל את הפטור ממס, אפילו נניח אם נתמלאו כל התנאים הללו – העותר אינו זכאי לקבל את הפטור המבוקש – עקב העובדה שבית הכנסת המדובר איננו מוסד ציבורי, לא על-פי סעיף 61(ד) ולא על פי  סעיף 61(ה) לחוק.

בכדי שמוסד דת יהיה מוסד ציבורי, יש צורך בהחלטת שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

יש צורך בהחלטה מפורשת של שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.


על כן, דין העתירה להידחות.

כאשר מבקשים פטור בשל קיומו של “מוסד ציבורי”  לצרכי ניצול פטור בהתאם לסעיף 49ב(6) יש לבדוק כי כל התנאים האמורים בסעיף מתקיימים ( הם יחסי רבים!) וכי שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת אישרה את המוסד כ”מוסד ציבורי“.

מטרת הסעיף הייתה לאפשר הורשות לגופים שמוכרים  כמוסדות ציבור – למטרות הציבור כהגדרתם בחוק. הנהלים שנקבעו די מורכבים ויישומם יקשה בקבלת הפטור.

מוריש דירת מגורים חייב לדעת זאת ולהורות על הענקת הדירה/כספים ממימושה לגוף שיוכר כמוסד ציבורי שכן אם לא כן, התמורה שתועבר לגוף הנתרם תפחת בחלק המס שיועבר לקופת המדינה.

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם