דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

הוראת ביצוע מס הכנסה – 1/2010

בעקבות כניסת החובה לדיווח ומיסוי נאמנויות מיום 1.1.2010, פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע מס הכנסהמספר 1/2010 – שומהמקצועית, משפטית, שירות לקוחות

הנדון: דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי שומה

הוראת הביצוע מונה כ- 31 עמודים. מומלץ לקרוא אותה על כל פרטיה, שכן אנו מציגים בפניכם בקצרה פרמטרים חשובים, ההוראה כוללת את עדכון רשות המיסים מיום 23.6.2008 בנושא דיווחים בנושא נאמנויות ואת תיקון 165 לפקודת מס הכנסה.
בתיקון החקיקה האמור בוטלו חלק מחובות הדיווח והומרו לחובת הגשת הודעות בלבד.

קיימים הבדלים בין סוגי ומאפייני נאמנויות בשיטות משפט שונות, אך המשותף לכולן הוא שזוהי מערכת יחסים משפטיים הנוצרת בחיי אדם או בעקבות פטירתו, היוצרת זיקה בין הנאמן לבין נכס לטובת נהנה או למטרה אחרת.

הנאמנות קמה מכוח הסכם בין היוצר לנאמן. השאלה מהי נאמנות, לעניין זיהוייה כנישום החייב בדיווח ובפתיחת תיק בהתאם, תיבחן בהתאם לנסיבות בכל מקרה ומקרה. יכולות להיות מניות של אותה חברה כנכסים שונים בנאמנויות שונות. כמו כן, ייתכנו נאמנויות דומות בהן קיימים אותו יוצר, אותו נאמן ואותו נהנה, אך לכל נאמנות יש הסכם שונה שקובע הוראות שונות לנאמן. אפשר גם שבכתב נאמנות אחד תיווצר יותר מנאמנות אחת, כפי שמשתמע מההוראות הכלולות בכתב הנאמנות.

רשות המיסים מעלה בקצרה סוגי נאמנויות שונים ומעלה פרמטרים לקביעתם (בכדי לבחון את הפרמטרים יש לקרוא את הוראת הביצוע)

 1. נאמנות תושבי ישראל – סעיף 75 ז’ לפקודה.
 2. נאמנות יוצר תושב חוץ – סעיף 75 ט’ לפקודה.
 3. נאמנות נהנה תושב חוץ – סעיף 75 י’ לפקודה.
 4. נאמנות לפי צוואה – סעיף 75 יב’ לפקודה.
 
 

רישום נאמנות – הדיווח הראשוני לגבי נאמנות יוגש לפקיד השומה הרלוונטי, בהתאם להנחיות שלגבי כל טופס:

הדיווח הראשוני יהווה את הבסיס לרישום הנאמנות במרשמי רשות המסים אם הדבר נדרש, ופתיחת תיק לאותה נאמנות בהתאם. דיווח ראשוני יכול להיות באחד משלושת המקרים הבאים:

 1. טופס 147 (הודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות).
 2. הדוח השנתי הראשון המוגש לגבי אותה נאמנות (והכולל את פרטי הנאמנות בטופס 151ח), כאשר לא קיים במערכת מספר ישות לאותה נאמנות (למשל – כאשר לא הוגשה הודעה על יצירת הנאמנות).
 3. הודעה שנתית ראשונה שהוגשה לגבי נאמנות נהנה תושב חוץ (והכולל את פרטי הנאמנות בטופס 143), כאשר לא קיים במערכת מספר ישות לאותה נאמנות (למשל – כאשר לא הוגשה הודעה על יצירת הנאמנות).
 

פקיד השומה יכול להחליט על רישום נאמנות במרשם הנאמנויות ופתיחת תיק לנאמנות, גם אם לא התקבל דיווח ראשוני כאמור לעיל.

עם קבלת דיווח שעשוי להיות דיווח ראשוני, מרכז הרשת והמודיעין בפקיד השומה יבדוק האם קיים מספר ישות ברשת לאותה נאמנות. אם לא קיים מספר ישות, יעביר מרכז הרשת והמודיעין את המסמכים הקשורים לדיווח הראשוני, לאחר שווידא את קיומם של כל המסמכים הנדרשים, למחלקת האיתורים בחטיבת שירות לקוחות במטה, לצורך הקצאת מספר ישות, בצירוף טופס בקשה פנימי לרישום נאמנות.

פתיחת רשומה לנאמנות במרשם חסרי הישות ברשת תתבצע על ידי מחלקת האיתורים, ותכלול נתונים כגון – שם ומספר נאמנות, סוג הנאמנות, תאריך יצירת הנאמנות, זהות היוצרים, הנהנים והנאמנים בה.

שם הנאמנות: באופן עקרוני, הגורם שהגיש את הדיווח הראשוני לפקיד השומה ירשום את שם הנאמנות במקום המיועד לכך בטופס המוגש. יחד עם זאת, אם לא נרשם שם לנאמנות, מחלקת האיתורים תקצה שם לאותה נאמנות המבוסס על שם היוצר ומספר סידורי. אם קיים יותר מיוצר אחד, יירשם השם המופיע ראשון ברשימת היוצרים.

 

פתיחת תיק לנאמנות – בכל מקרה בו נרשמה הנאמנות במרשם הנאמנויות, יש לפעול לפתיחת תיק לאותה נאמנות, גם אם בפועל מדובר בתיק שאינו פעיל, הוראות מפורטות לפתיחת התיק נמצאות בהוראת הביצוע.
הוראת הביצוע מונה את סוגי הדיווחים והטפסים ומציגה פירוט מפורט על כל אחד מהטפסים:

 • 1327 דוח לנאמן בנאמנות.
 • 1301 דוח ליחיד.
 • 141 הצהרה על נאמנות בלתי הדירה.
 • 142 הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה.
 • 143 הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ.
 • 144 הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג.
 • 147 הודעה על יצירת נאמנות או על הקנייה לנאמנות.
 • 148 הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה.
 • 149 הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת מס.
 • 151ח הודעה על פרטי נאמנות.
 
 
המאמר נכתב ביום: 12.10.2010
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם